ගුරු අභ්‍යාස සහ හෙද විද්‍යාල විශ්වවිද්‍යාල තත්ත්වයට

සියලු ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාල සහ හෙද විද්‍යාල විශ්වවිද්‍යාල තත්ත්වයට උසස් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.