ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් නිලයට උසස් කෙරේ

ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා ජෙනරල් නිලයට උසස් කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කරයි.