තවත් කොරෝනා රෝගීන් 215ක්

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 215ක් වාර්තා වි තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

 

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department Government Information 2021.01.03 Updated/ යාවත්කාලින කිරීම 18:00 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක 10/2021 නිකුත් කරන ද වලාව :18:00 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 ජනවාරි වන දින මදක්වා දිවුලපිටිය, පැළියගොඩ වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ස බ්‍යාව පහත පරිදි වේ. බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා සංඛ්‍යාව -40628 පැළියගොඩ කොවිඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 213 බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුර 215 එකතුව -40843 (අදදිනට215) දිනට නාලකකලුවැව රජයේ අවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිරුදපන මාවත නොුටම ඕලංකාට. 1)2515759 www.news.lk"