වික්ටෝරියා ජලාශය වපසරියේ හුණු ගල් කැඩ්ම හා ගල් කොරි ඉවත් කිරිමට පියවර

වික්ටෝරියා ජලාශයට මීටර් 100ක් දුරින් පිහිට් වපසරියේ හුණු ගල් කැඩ්ම හා ගල් කොරි බවත් කිරිමට තීරණය කර තිබෙන බව මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි