ප්‍රතිසංස්කරණය කළ තර්ස්ටන් විදුහලේ පැරණි ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට (ඡායාරූප)

කොළඹ තර්ස්ටන් විදුහලේ 71 වන උපන්දිනයට සමගාමිව ප්‍රතිසංස්කරණය කළ එම විදුහලේ පැරණි ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (11) දිනයේ විවෘත කෙරුණි.

 

No photo description available.

Image may contain: text

Image may contain: 1 person, standing

Image may contain: 2 people, people standing

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Image may contain: 3 people, people standing

Image may contain: 2 people, people standing, people on stage, wedding and indoor

Image may contain: 2 people

Image may contain: 3 people, people standing and wedding

Image may contain: 3 people, people standing, text that says "HUAWEI SMART CLASSROOM DISTANCE LEARNING SOLUTION EMBASSY OF THE PEOPLE'S EPUIC CHINA IN SRI LANKA DONATED BY &"

Image may contain: 4 people, people standing

Image may contain: 1 person, standing and on stage

Image may contain: 1 person, on stage

Image may contain: 1 person, on stage

Image may contain: 2 people, people standing and people dancing