මැතිවරණ කොමිසම හා දේශපාලන පක්ෂ අතර සාකච්ඡාවක්

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සහ පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ (11) දිනයේ පැවැත්විණි.

 

එහිදි සාකච්ඡා වූ කරනු සදහන් නිවේදනය රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්

Image may contain: text