තවත් කොරෝනා රෝගීන් 351ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා රෝගීන් 351ක් වාර්තා විය.

 

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවතේති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.01.28 Updated/ යාවත්කාලින කිරීම 18:35 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක 105/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව 18:35 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 ජනවාරි දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, යගොඩ හා බන්ධනාගාර කාව්ඩ පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංබ‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්කාවූ සංබ්‍යාව අලුතින් වන සංබ්‍යාව 56778 පැළියගොඩ කොව්ඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 351 එකතුව -57129 (අද දිනට 351) නාලක්කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හිරුදුපන මංකොටු நதோட (+9411)2515759 www.news.lk"