තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 394ක්

තවත් කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 394ක් හඳුනාගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

 

ඒ අනුව වෛරසය ආසාදනය වූ මෙරට සමස්ත සංඛ්‍යාව 61,980ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවතේති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Giovernment Inlormation 2021.01.29 Updated යාවත්කාලින කිරීම 18:45 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක: 108/2021 නිකුත් කරන ලද වෙලාව 18:45 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 ජනවාරි 29 වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංබ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංබ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංබ්‍යාව -57630 පැළියගොඩ කොච්ඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 381 බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුර 394 එකතුව -58024 (අද දිනට 394) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 183, හිරසදුලන ලංබොව கொாற்ப 1)2515759 ww.news.lk"