ඊයේ දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 8ක්

ඊයෙ දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 8ක් වාර්තා විය.

 

No photo description available.