වොල්බැකියා බැක්ටීරියාව සහිත මදුරුවන් පරිසරයට මුදාහැරිමට පියවර

පොදු ස්ථාන ඉලක්ක කරගනිම්න් වොල්බැකියා බැක්ටීරියාව අන්තර්ගත මදුරුවන් පරිසරයට මුදාහැරිමේ වැඩපිළිවෙල කඩ්නම්න් ආරමිභ කිරිමට පියවර ගෙන තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබේ.

 

අදාල නිවේදනය පහතින්

No photo description available.