ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ

ඊයේ දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 6ක් වාර්තා විය

 

No photo description available.