කෲඩියා ශාකය ඉවත් නොකර අධිවේගය ඉදිකිරීමට පියවර

පසුගියදා සග සතු කරනු ලැබූ ගම්පහ, දාරලුව දුම්රිය ස්ථානය අසල ඇති මෙරටට අවේණික කෲඩියා සෙලනිකා ගස ඉවත් නොකර මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමට මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.