මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය ගැන නිවේදනයක්

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය ගැන රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

 

No photo description available.