තවත් කොවිඩ් මරණ 10ක්

ඊයේ තවත් කොවිඩ් මරණ 10ක් වාර්තා විය.

 

ඒ අනුව මෙරට කොවිඩ් වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 445ක් සිදුවී තිබේ.

No photo description available.

No photo description available.