අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

ඊයේ දිනයේ පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදි ගත් තීරණ පිළිබද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබේ.

 

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.