මුතුරාජාවෙල තෙත් අභයභුමිය ගැන ගත් තීරණය

මුතුරාජාවෙල තෙත් අභයභුමිය වහාම පරිසර අමාත්‍යංශය සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටතට පවරා ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබේ.