තවත් කොරෝනා රෝගීන් 204ක්

අද (28) දිනයේ තවත් කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 204ක් වාර්තා විය.

ඒ අනුව, මේ වනවිට මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 83,094 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.02.28 Updated යාවත්කාලීන කිරීම 18:05 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති ර්තෘ නිවෙදන අංක: 212/2021 නිකුත් කරන ලද වෙලාව:18:05 ප‍ුවෘත්ති නිවේදනය 2021 පෙබරවාරි 28 පොකුරු වලින් වාර්තා මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව -78739 පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 200 බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුර 204 එකතුව 78943 දිනට (අදදිනට204) 204 නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිරුලපන ීලංකාව. இலந்கை, (+941 2515759 www.news.lk"