ස්පුට්නික් V කොවිඩ් එන්නත මෙරට හදිසි භාවිතයට අවසර

කොරෝනා වෛරසය සදහා රුසියාවේ නිෂ්පාදිත, Sputnik V එන්නත ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විසින් මෙරට හදිසි භාවිතය සඳහා අවසර ලබා දී තිබේ.