පාසල් දරුවන්ට සහන මිලට පොත්

දේශීය පාවහන් නිෂ්පාදකයින්, සතොස සහ රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව ඒකාබද්ධව සහන මිල ගණන් යටතේ ඉදිරියේ දී පාසල් දරුවන්ට පාවහන් සහ අභ්‍යාස පොත් සහන මිල ගණන් යටතේ ලබාදීමට තීරණය කරඇති බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.