කතරගම මැණික් ගගේ වැලි ගොඩ දැමීම තහනමට

ලබන 22වැනිදා සිට කතරගම මැණික් ගගේ වැලි ගොඩ දැමීම, පූජා භූමියට ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් රැගෙන තහනම් බව පරිසර ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.