සෑම කාන්තාවක්ම අවදියෙන් සිටිය යුතුයි : අගමැති

ලෝකයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් එක් දිනයක් සැමරීමට ලක් වුවද සෑම මොහොතක්ම කාන්තාවන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් වෙන්විය යුතු බව සදහන් කරමින් කාන්තා දිනයට සුභාශිංසන එක් කරම්න් අගමැති පවසයි.

No photo description available.