නුවරඑළිය වතු නිවාස පෙළක ගින්නක්

නුවරඑළිය, රාගලවත්ත ප්‍රදේශයේ වතු නිවාස පෙළක හටගත් ගින්නකින් නිවාස 14 කට දැඩි හානි සිදුව තිබෙන බව වාර්තා වෙයි

ගින්න මේ වනවිට සම්පූර්ණයෙන්ම මැඩ පවත්වා ඇත.