මෙරට පාසල් විෂය මාලාව පිළිබදව වසර 20කින් පමණ අවධානයක් යොමු වි නෑ : අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

මෙරට පාසල් විෂය මාලාව පිළිබදව වසර 20කින් පමණ සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු වි නොමැති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජීඒල් පීරිස් මහතා පවසයි.

No photo description available.
May be an image of textMay be an image of 1 person and sittingMay be an image of 1 person and sittingMay be an image of 1 person, standing and indoorMay be an image of 1 person, sitting and standingMay be an image of 1 person and sitting