බැඳුම්කර වංචා සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිගේ තීරණය

2016 මාර්තු 29 සහ 31 වන දිනවල සිදුවූ බැඳුම්කර වංචා සම්බන්ධයෙන් අදාළ සැකකරුවන්ට එරෙහිව ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයේ අධි චෝදනා ගොනු කිරීමට නීතිපතිවරයා තීරණය කර තිබේ.