2021 සදහා කොළඹ මහ නගර සභාවට වරිපනමි බදු ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක්

කොළඹ මහ නගරසභාව වෙත 2021 වර්ෂය සදහා වරිපනම් බදු ගෙවිමේදි 10% වට්ටම් ලබා දෙන කාලසීමාව දීර්ඝ කිරිම පිලිබද නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාල නිවේදනය පහතින්

No photo description available.