පස්සර අනතුරින් මියගිය ගණන 14ක් දක්වා ඉහළට

අද උදෑසන සිදුවූ පස්සර අනතුරින් මියගිය ගණන 14ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, මගීන් 31ක පමණ පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති බවයි.