ටවුන් හෝල් රථවාහන තදබදයක්

කොළඹ ටවුන් හෝල් ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙන බව අප සියත ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරු පැවසීය.

ඒ වෘත්තීය සමිති උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන්