වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් මිලට ගත් වී පිළිබද රජය ගත් තීරණය

පසුගියදා වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් මිලට ගෙන ඇති සියලු වී තොග අද සිට සහල් බවට පත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

සතොස ඇතුළු සුපිරි වෙළඳසැල් හරහා මෙම සහල් තොග බෙදා හරින බව වාර්තා වෙයි.