තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 166ක් වාර්තා වෙයි

අද දිනයේ තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 166ක් වාර්තා වි තිබේ

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Government 2021.03.26 Updated යාවත්කාලීන කිරීම 18.00 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති ර්තා නිවෙදන අංක: 291/2021 නිකුත් කරන ලද වෙලාව 18.00: ප්‍රවෘත්තිනිවදනය ප්‍රවෘත්ති 2021 මාර්තු 26 වන මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ, විදේශ රටවල සිට පැමිණෙන බන්ධනාගාර බන්ධ කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව .අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව 86679 පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් එකතුව 166 -86845 (අද දිනට 166) රුවන් සත්කුමාර රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ) මාවන கிருலப்பனை எவெளியு. ීලංකාව. இலங்கை, 1)2515759 (+9411)2514753 www.news.lk"