මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 884164ක් ලබා දී අවසන්

මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 884164ක් ලබා දී අවසන් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

අදාල නිවේදනය පහතින්

No photo description available.