විහාරස්ථානයකට ඇතුළු වී මුදල් හා දේපල සොරාගත් පුද්ගලයෙක් සොයා පොලිසිය මහජන සහය පතයි

විහාරස්ථානයකට ඇතුළු වී මුදල් හා දේපල සොරාගත් පුද්ගලක් සොයා පොලිසිය මහජන සහය පතනවා. අදාල පුද්ගලයා සොරකම සිදු කරන අකාරය අසල ඇති cctv දර්ශන තුල සටහන් වී තිබෙන අතර අදාල පුද්ගලයා සොයා පොලිසිය විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඊට අදාල නිවේදනය පහතින්,