ශානි අබේසේකර මැයි මස 05 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

හිටපු CID අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතා මැයි මස 05 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමට පියවර ගෙන ගෙන තිබෙනවා.