තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් Lockdown

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ – වලාන උතුර, වෑකඩ බටහිර, කිරිබේරිය, පාලමුල්ල නැගෙනහිර

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ – ඔර්ස් හිල්, අප්පුවාලිපුරම්,

වලපනේ – නීල්දණ්ඩාහීන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි හුදකලා කර ඇති බව යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කරනවා.