ඊයේ හමු වූ කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ මෙන්න

ගෙවුණු දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 1923 දෙනෙකු හදුනාගත් අතර හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන අතර, එම සංඛ්‍යාව 529 කි.

ආසාදිතයින් හමු වූ ප්‍රදේශයන් මෙන්න…