නාවික හමුදාවෙන් කොවිඩ් අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

කොවිඩ් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සදහා නාවික හමුදාවෙන් කොවිඩ් අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.
එම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය ඇඳන් 162ක් සමන්විත වන අතර ආධුනික නාවිකයන් පුහුණු කිරීම සඳහා බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ භාවිතා කරන ලද සිව් මහල් (04) ගොඩනැගිල්ලක් මෙලෙස කොවිඩ් අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවා තිබෙනවා.

නාවික හමුදා වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් ඇතුළු වෛද්‍ය කාර්යය මණ්ඩලයක් ද ඊට අනුයුක්ත කර තිබෙනවා.