ඊයේ දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තාවූ ප්‍රදේශ මෙන්න

ඊයේ මෙරටින් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 1895 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණු අතර එයින් වැඩිම ආසාදිතයින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. එම ගණන 326ක්. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 309 ක් ද ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 273 ක් වාර්තා වුණා.

ආසාදිතයින් වාර්තාවූ ප්‍රදේශ පහතින්,