වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත දැනුම්දෙන තුරු වැසෙයි

කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වීම හේතුවෙන් වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.