ආයතනික විභාග දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමේ

2021 මැයි මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ආයතනික විභාග දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමූ බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සදහන් කරනවා.