ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 18ක්

ඊයේ තවත් කොවිඩ් මරණ 18ක් සිදුව තිබෙන අතර ඒ අනුව මෙරට සිදුව ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 868ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.