මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලය අද විවෘත කෙරේ

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලය දැඩි සෞඛ්‍ය නීති වලට යටත්ව අද විවෘත කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් සේවාවන් සිදු කර ගැනීමට , මීට පෙර 011-2 677 877 දුරකතන අංකයෙන් වේලාව වෙන් කරගත යුතු වනවා.