තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

අද තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් දකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශයන් පහතින්,