අධිවේගී මාර්ගවල ගිලන් රථ ධාවනය ගාස්තුවලින් නිදහස් කිරීමට තීරණය කෙරේ

මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ උපදෙස් මේ වන විට පවතින තත්වය හමුවේ අධිවේගී මාර්ගවල ගිලන් රථ ධාවනය ගාස්තුවලින් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.