දැනට පවතින සංචරණ සීමා පිළිබද අලුත්ම තීරණය

දැනට පවතින සංචරණ සීමා එළඹෙන ජුනි 7 වනදා තෙක් දීර්ඝ කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.