ගත වූ පැය 24 තුල කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ මෙන්න

ගත වූ පැය 24 මෙරටින් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 2,971 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඉන් වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත්තේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්.