ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා 50,000 ක් අද දිවයිනට

රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් V’ එන්නත් මාත්‍රා 50,000ක ප්‍රමාණයක් අද මෙරටට රැගෙන ඒමට නියමිතව තිබෙනවා.