රුපියල් 5,000 දීමනාව යළිත් ලබාදීමට සැලසුම්

ලබන සතියේ සිට රුපියල් 5,000 දීමනාව යළිත් ලබාදීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කර ඇති බව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සදහන් කරනවා.
සංචරණ සිමා කිරීම් හේතුවෙන් දෛනික ආදායම් අහිමි වූ ජනතාව වෙත මෙම දීමනාව යළි ලබා දෙනු ඇති.