අත්‍යවශ්‍ය සේවා සදහා අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් කැදවන ලෙසට රාජ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක්

අත්‍යවශ්‍ය සේවා සදහා අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් කැදවන ලෙසට රාජ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයෙන් සියලු රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් කාර්යාල විවෘත කර තබන ලෙසටයි වැඩි දුර දැනුම් දී ඇත්තේ.