ගිනිගත් නෞකාවේ ජල කාන්දුවක් සිදු වී ඇත්දැයි සෙවීමට කිමිදුම්කරුවන් යොදවයි

ගිනි ගැනීමට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ජල කාන්දුවක් දැයි සෙවීමට නාවික හමුදා කිමිඳුම්කරුවන් යොදවා ඇති බව නාවික හමුදා ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දික ද සිල්වා සදහන් කරනවා.