ගැඹුරු මුහුද දෙසට ඇදගෙන යන X-PRESS PEARL නෞකාවේ නවතම ඡායාරූප

ගැඹුරු මුහුද දෙසට ඇදගෙන යන X-PRESS PEARL නෞකාවේ ගුවනින් ලබාගත් ජායාරුප කිහිපයක් ලැබී තිබෙන අතර මෙම නෞකාවේ නිරීක්ෂන කටයුතු සදහා රී ලංකා ගුවන් හමුදාව බෙල් 212 හෙලිකොප්ටරයක් යොදවා තිබෙනවා.

එයින් ලබාගත් ජායාරුප කිහිපයක් පහතින්,