සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 2ක් ලබන සතියේ මෙරටට

සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 2ක් ලබන සතියේ මෙරටට ලැබීමට නියමිතව තිබෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා සදහන් කරනවා.